Werkwijze

Aanmelding en intakegesprek

Aanmelden kan telefonisch of per e-mail. Bij een telefonische aanmelding bespreken we kort wat de hulpvraag is en kan direct een afspraak voor een intakegesprek worden gemaakt. Bij een aanmelding per e-mail neem ik (telefonisch) contact met u op.

Het intakegesprek is bedoeld om aan de hand van eventuele schoolgegevens de hulpvragen verder te inventariseren. Ook is dit gesprek bedoeld om te bekijken welke hulp ik zou kunnen bieden.

Onderzoek

Om het kind de juiste ondersteuning te kunnen geven onderzoek ik tijdens een aantal begeleidingssessies, waar de precieze behoeften van het kind liggen en ook waarin het kind sterk en geïnteresseerd is. Het onderzoek bestaat meestal uit het afnemen van toetsen, korte gesprekken met en observaties van het kind. Daarnaast kan het gewenst zijn om, in overleg met de ouders, contact met de school op te nemen. Van de uitkomsten van het onderzoek maak ik een verslag of een overzicht.

Handelingsplan

Zo nodig stel ik vervolgens een handelingsplan voor begeleiding op. Hierin beschrijf ik de beginsituatie van het kind, het doel en de manier waarop we het doel proberen te bereiken. Het uitgangspunt van de begeleiding wordt gevormd door wat het kind beheerst en dus al goed kan. Vanaf dit punt werken we in kleine stappen verder aan waar het kind moeite mee heeft. Hierbij streef ik ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van de sterke kanten en interesses van het kind. Hierdoor kan het kind succeservaringen opdoen. Dit vergroot het zelfvertrouwen en bevordert een positief zelfbeeld.

Het onderzoeksverslag en handelingsplan bespreek ik met de ouders. Met hun goedvinden stel ik de school van de inhoudelijke begeleiding op de hoogte en zo nodig overleg ik, samen met de ouders, met de groepsleerkracht en/of de intern begeleider. Op deze manier kan ik bij de begeleiding zo goed mogelijk aansluiten bij wat en hoe het kind op school leert.

Begeleiding en evaluatie

Na de opstelling van het handelingsplan start de gerichte begeleiding voor een bepaalde periode (meestal ongeveer drie maanden). Indien nodig wordt de begeleiding tussentijds bijgesteld. De evaluatie volgt aan het einde van de periode zoals genoemd in het handelingsplan. Op basis van de evaluatiegegevens bekijk ik in samenspraak met de ouders en het kind of voortzetting van de begeleiding nodig is dan wel of er andere vervolgstappen wenselijk zijn (bijvoorbeeld verwijzing naar een deskundige op een ander vakgebied).

 

Praktijk voor Remedial Teaching Spijkenisse

De Praktijk voor Remedial Teaching Spijkenisse is een kleinschalige praktijk aan huis met specialistische kennis en ervaring in de begeleiding van kinderen met leerproblemen op de gebieden van technisch lezen, spellen (waaronder dyslexie), begrijpend lezen en rekenen.

Lees meer over de praktijk

Over Mij

Mijn naam is Marja Uijen en ik stel me graag
aan u voor!

Tijdens de basisschoolperiode van mijn eigen kinderen werd mijn belangstelling en enthousiasme voor het onderwijs gewekt...

Lees meer over mijzelf

Contact

Wilt u meer informatie of een afspraak voor een intakegesprek maken, neemt u dan gerust contact op.